×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

   

فایل آموزشی دوره مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی

آموزش کاربری عمومی سامانه کسری (timex.sbmu.ac.ir)

راهنمای نحوه ی تکمیل اطلاعات نرم افزار سیستم پرسنلی

راهنمای به روزرسانی نسخه ی دسکتاپی نرم افزار بایگانی شرکت آذرخش

راهنمای استفاده از سامانه تیکت (support.sbmu.ac.ir)

مستندات استخدامی جهت صدور احکام  سال 98

    

   

فایل آموزشی دوره مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی

آموزش کاربری عمومی سامانه کسری (timex.sbmu.ac.ir)

راهنمای نحوه ی تکمیل اطلاعات نرم افزار سیستم پرسنلی

راهنمای به روزرسانی نسخه ی دسکتاپی نرم افزار بایگانی شرکت آذرخش

راهنمای استفاده از سامانه تیکت (support.sbmu.ac.ir)

مستندات استخدامی جهت صدور احکام  سال 98    

 برنامه ششم توسعه

 دستور العمل فوق العاده کار با اشعه

 دستورالعمل حق فنی

 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران

 قوانین ایثارگران

قوانین و مقرارت صندوق بازنشستگی کشوری 

کتاب حقوق و مزایا 

کتاب ورود به خدمت 

کتاب خروج از خدمت 

 

    

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست