×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور

قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

١٠ برنامه تحول در نظام اداری کشور

قانون برنامه ششم توسعه کشور

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون حمایت از حقوق معلولان

قانون کار جمهوری اسلامی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری

قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان

قوانین و مقررات تامین اجتماعی

قانون مالیات های مستقیم

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

نقشه جامع علمی کشور

هفت برنامه تحول نظام اداری

نقشه جامع علمی سلامت کشور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون استخدام کشوری

قانون برنامه پنجساله دوم توسعه کشور

قانون برنامه پنجساله سوم توسعه کشور

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون برنامه و بودجه کشور

هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست